zeybek

zeybek

(zej'bec)
ad zeybeği (zejbe'i)
1. zeybek kıyafeti
2. zeybek oyunu