varsayalım ki

varsayalım ki

údajně

varsayalım ki

efter sigende

varsayalım ki

angeblich

varsayalım ki

υποθετικά

varsayalım ki

supposedly

varsayalım ki

supuestamente

varsayalım ki

ilmeisesti

varsayalım ki

supposément

varsayalım ki

navodno

varsayalım ki

presumibilmente

varsayalım ki

おそらく

varsayalım ki

아마

varsayalım ki

zogenaamd

varsayalım ki

antagelig

varsayalım ki

przypuszczalnie

varsayalım ki

supostamente

varsayalım ki

förmodligen

varsayalım ki

ตามที่สมมุติ

varsayalım ki

cho là

varsayalım ki

据称