vandal

vandal

vandal

vandal

vandal

vandal

vandal

vandal

Vandale

vandal

vandaali

vandal

vandale

vandal

vandal

vandal

vandalo

vandal

破壊者

vandal

공공시설 파괴자

vandal

vandaal

vandal

vandal

vandal

wandal

vandal

vândalo

vandal

vandal

vandal

ผู้ทำลายทรัพย์สิน

vandal

kẻ cố ý phá hoại