vallahi billahi

vallahi billahi

('vaɫɫaːhi 'billaːhi)
ünlem
Vallahi billahi müsaade etmem.