vahiy

vahiy

(va'hij)
ad vahyi (vah'ji) din
1. vahiy meleği
2. vahiy kâtibi olan sahabeler