vahim

vahim ile ilgili aramalar: gaflet

vahim

(va'him)
sıfat
vahim bir sonuç