telafi etmek

telafi etmek

make it up, compensate

telafi etmek

يُعَوِّضُ

telafi etmek

odškodnit

telafi etmek

kompensere

telafi etmek

entschädigen

telafi etmek

compensar

telafi etmek

hyvittää

telafi etmek

compenser

telafi etmek

nadoknaditi

telafi etmek

compensare

telafi etmek

補償する

telafi etmek

보상하다

telafi etmek

compenseren

telafi etmek

kompansere

telafi etmek

wynagrodzić

telafi etmek

compensar

telafi etmek

kompensera

telafi etmek

ชดเชย

telafi etmek

đền bù

telafi etmek

赔偿