tashih

(tashihi konumundan yönlendiriliyor)

tashih

(tas'hih)
ad tashihi (tashiː'hi)
eserin tashihi
Tercüme metnini tashih etti.