tahsilat

tahsilat

(tahsiː'lat)
ad tahsilatı (tahsiːlaː'tɯ)
paranın tahsilat müddeti