tahrip etmek

tahrip etmek

يُخَّرِبُ

tahrip etmek

vandalizovat

tahrip etmek

vandalisere

tahrip etmek

βανδαλίζω

tahrip etmek

destrozar

tahrip etmek

vahingoittaa

tahrip etmek

vandaliser

tahrip etmek

vandalizirati

tahrip etmek

vandalizzare

tahrip etmek

故意に破壊する

tahrip etmek

파괴하다

tahrip etmek

vandaliseren

tahrip etmek

vandalisere

tahrip etmek

zniszczyć

tahrip etmek

vandalizar

tahrip etmek

vandalisera

tahrip etmek

ทำลายทรัพย์สิน

tahrip etmek

cố ý phá hoại

tahrip etmek

破坏公物