saralı

saralı

epileptic

saralı

epileptik

saralı

epileptiker

saralı

epileptikko

saralı

epileptičar

saralı

epilettico

saralı

癲癇患者

saralı

간질 환자

saralı

epilepsi

saralı

epileptyk

saralı

epileptiker

saralı

โรคลมบ้าหมู

saralı

bệnh động kinh