sapan

sapan

catapult, slingshot (sa'pan)
ad
1. Sapanla kuşlara taş attılar.
2. sapan kilidi