rahim

rahim

uterus, wombutérus (ɾa'him)
ad rahmi (ɾah'mi)
anatomi rahim kanseri