niteliksiz

niteliksiz

cheaply, unskilled

niteliksiz

nekvalifikovaný

niteliksiz

ufaglært

niteliksiz

ungelernt

niteliksiz

ammattitaidoton

niteliksiz

non qualifié

niteliksiz

nevješt

niteliksiz

熟練していない

niteliksiz

미숙한

niteliksiz

ongeschoold

niteliksiz

ufaglært

niteliksiz

outbildad

niteliksiz

ไม่มีความชำนาญ

niteliksiz

không có chuyên môn

niteliksiz

不熟练的