methiye

methiye

eulogy, ode (methi'je)
ad
1.
2. edebiyat methiye söylemek