medeniyet

medeniyet

civilization (medeni'jet)
ad
medeniyetler tarihi