kromozom

kromozom

Chromosomchromosome (kɾomo'zom)
ad
biyoloji yapay kromozom