karatavuk

karatavuk

blackbird

karatavuk

Amsel

karatavuk

kos

karatavuk

solsort

karatavuk

mirlo

karatavuk

mustarastas

karatavuk

merle

karatavuk

kos

karatavuk

merlo

karatavuk

クロウタドリ

karatavuk

지빠귓과의 명금

karatavuk

merel

karatavuk

svarttrost

karatavuk

kos

karatavuk

melro

karatavuk

koltrast

karatavuk

นกดุเหว่า

karatavuk

chim két

karatavuk

黑鸟