kara sevda

kara sevda

Melancholie (ka'ɾa sevda)
ad
Kara sevdaya yakalandı.