inkar etmek

inkar etmek

يُنْكِرُ

inkar etmek

popřít

inkar etmek

nægte

inkar etmek

bestreiten

inkar etmek

διαψεύδω

inkar etmek

deny

inkar etmek

negar

inkar etmek

kieltää

inkar etmek

nier

inkar etmek

nijekati

inkar etmek

negare

inkar etmek

否定する

inkar etmek

부정하다

inkar etmek

ontkennen

inkar etmek

nekte

inkar etmek

zaprzeczyć

inkar etmek

negar

inkar etmek

отрицать

inkar etmek

förneka

inkar etmek

ปฏิเสธ

inkar etmek

phủ nhận

inkar etmek

否认