halkoyu

halkoyu

('haɫkoju)
ad
siyaset halkoyu almak