hahambaşı

(hahambasi konumundan yönlendiriliyor)

hahambaşı

(ha'hambaʃɯ)
ad
Hahambaşını ziyaret ettik.