fiyaka

fiyaka

(fi'jaka)
ad
fiyakasına önem vermek