efsanevi

efsanevi

(efsaːne'viː)
sıfat
efsanevi olaylar