dalgaboyu

dalgaboyu

vlnová délka

dalgaboyu

bølgelængde

dalgaboyu

Wellenlänge

dalgaboyu

wavelength

dalgaboyu

aaltopituus

dalgaboyu

valna dužina

dalgaboyu

波長

dalgaboyu

파장

dalgaboyu

golflengte

dalgaboyu

bølgelengde

dalgaboyu

våglängd

dalgaboyu

ช่วงความยาวคลื่น

dalgaboyu

bước sóng

dalgaboyu

波长