bininci

bininci

thousandth

bininci

tisící, tisícina

bininci

tusinde, tusindedel

bininci

milésimo

bininci

tuhannes, tuhannesosa

bininci

millième

bininci

tisućinka, tisuću

bininci

millesimo

bininci

千番目, 千番目の

bininci

1000분의 1, 천 번째의

bininci

duizendste

bininci

milésimo

bininci

tusende, tusendel

bininci

ที่หนึ่งพัน, หนึ่งในพันส่วน

bininci

một phần nghìn, thứ một nghìn