adalete uygun olarak

adalete uygun olarak

بِحَقٍّ

adalete uygun olarak

správně

adalete uygun olarak

rigtigt

adalete uygun olarak

richtig

adalete uygun olarak

σωστά

adalete uygun olarak

rightly

adalete uygun olarak

con razón

adalete uygun olarak

oikein

adalete uygun olarak

à juste titre

adalete uygun olarak

ispravno

adalete uygun olarak

correttamente

adalete uygun olarak

正しく

adalete uygun olarak

올바르게

adalete uygun olarak

juist

adalete uygun olarak

riktig

adalete uygun olarak

słusznie

adalete uygun olarak

corretamente

adalete uygun olarak

правильно

adalete uygun olarak

rätt

adalete uygun olarak

อย่างถูกต้องและยุติธรรม

adalete uygun olarak

đúng đắn

adalete uygun olarak

正当地