Somali

Somali

Somálsko, somálský

Somali

Somalia, somalisk

Somali

Somalia, somalialainen

Somali

Somalija, somalijski

Somali

ソマリア, ソマリアの

Somali

소말리아, 소말리아의

Somali

Somalia, somalisk

Somali

เกี่ยวกับประเทศโซมาเลีย, ประเทศโซมาเลีย

Somali

nước Somali, thuộc nước/người/tiếng Somali