Quaker mezhebinden

Quaker mezhebinden

kvaker

Quaker mezhebinden

kvæker

Quaker mezhebinden

Quäker

Quaker mezhebinden

Κουακέρος

Quaker mezhebinden

Quaker

Quaker mezhebinden

cuáquero

Quaker mezhebinden

kveekari

Quaker mezhebinden

quaker

Quaker mezhebinden

kveker

Quaker mezhebinden

Quacchero

Quaker mezhebinden

クエーカー

Quaker mezhebinden

퀘이커 교도

Quaker mezhebinden

quaker

Quaker mezhebinden

kveker

Quaker mezhebinden

kwakier

Quaker mezhebinden

quacre, quaker

Quaker mezhebinden

квакер

Quaker mezhebinden

kväkare

Quaker mezhebinden

นิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์ซึ่งเคร่งมาก

Quaker mezhebinden

tín đồ Quaker

Quaker mezhebinden

教友派信徒