MS

MS

n.l., RS

MS

e.Kr., MS

MS

AD, MS

MS

jKr., MS-tauti

MS

MS, nova era

MS

多発性硬化症, 西暦

MS

다발성 경화증, 서기

MS

AD, MS

MS

d.C., EM, MS

MS

e. Kr., MS

MS

คริสต์ศักราช, ตัวย่อของโรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ

MS

bệnh đa xơ cứng, sau Công Nguyên (SCN)