Kusura bakmayın, hiç bozuk param yok

Kusura bakmayın, hiç bozuk param yok