Kano sporu nerede yapabiliriz?

Kano sporu nerede yapabiliriz?