cd

cd

CD, disc

cd

CD

cd

cd

cd

CD

cd

CD

cd

CD-levy

cd

CD

cd

CD

cd

CD

cd

CD

cd

콤팩트디스크

cd

cd

cd

CD

cd

CD

cd

CD-skiva

cd

ซีดี

cd

đĩa CD