brifing

brifing

briefing

brifing

instruktáž

brifing

briefing

brifing

ohjeiden jako

brifing

exposé

brifing

informiranje

brifing

briefing

brifing

ブリーフィング

brifing

브리핑

brifing

briefing

brifing

briefing

brifing

การสรุปแบบสั้นๆ

brifing

trình bày ngắn gọn

brifing

发布会